25/3/2017 / 1290 Views

16.00-17.00 Round table: DAPT duration post ACS/PCI

Chairmen: Fragiskos Parthenakis (Greece), Filippos Triposkiadis (Greece)

Related Videos

Log in